Get all the information about the product
Just type your contacts
Ochrana
osobních údajů
Se všemi osobními údaji zacházíme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. i s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen GDPR).
Tímto textem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v souvislosti s vaším nákupem na internetovém obchodě www.pharmind.cz (dále jen „internetový obchod").
Správcem je Pharmind Corporation, IČO: 242 42 349, se sídlem Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10 – Vršovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 196584. Správce můžete kontaktovat na telefonním čísle či mailu uvedeném zde na webových stránkách.
Jak a proč jsou vaše údaje zpracovávány
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR").
Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu mezi Vámi a naší společností, jež se řídí obchodními podmínkami, které jsou dostupné ZDE. Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné pro plnění této smlouvy.
Dále zpracováváme některé z poskytnutých osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu tak, abychom Vám mohli zasílat obchodní a marketingová sdělení.

Zpracování osobních údajů probíhá proto, abychom:
• vám jako zákazníkovi internetového obchodu mohli poskytovat plnění plynoucí z kupní smlouvy a informovat vás o něm,
• mohli posoudit vaši případnou reklamaci, vyřizovat vaše požadavky či stížnosti nebo zajistit uplatňování jiných vašich práv a nároků podle příslušných předpisů, zejména na ochranu spotřebitele,
• mohli plnit naše nezbytné povinnosti, které nám ukládají právní předpisy (například vedení účetnictví),
• mohli vést evidenci zákazníků našeho internetového obchodu a objednávaného zboží, vyhodnocovat ji a zajistit tak zlepšování a zkvalitňování našich služeb,
• vám mohl zasílat informace o novinkách, akčních nabídkách a jiná obchodní sdělení naší společnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme od okamžiku potvrzení objednávky zboží v internetovém obchodě do okamžiku uplynutí záruční doby ke zboží, jež je předmětem objednávky. Déle uchováváme ty z vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy, maximálně však po dobu tří let od prodeje.
Déle pak uchováváme Vaši e-mailovou adresu, a to pouze pro účely zasílání našich e-mailových marketingových a obchodních sdělení. Vaši e-mailovou adresu pak uchováváme do doby, než požádáte o ukončení zasílání těchto sdělení.
Při zpracovávání vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás a které jste nám poskytli v objednávce na našem internetovém obchodě, prostřednictvím naší webové stránky www.pharmind.cz, v rozsahu:
• jméno a příjmení;
• adresa, případně i doručovací adresa;
• e-mailová adresa;
• telefonní číslo;
• firma, IČ, DIČ;
• další údaje Vámi poskytnuté v jednotlivých odůvodněných případech v souvislosti s plněním kupní smlouvy jako například číslo účtu.

Tyto Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze našich zákazníků, dále je v databázi evidujeme a přiřazujeme k nim další údaje o objednaném zboží a vybraném způsobu jeho dopravy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dodat Vám vybrané zboží a poskytovat další služby. Poskytování a zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou výše uvedeny, je proto nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Vaše osobní údaje využíváme na základě uzavřené smlouvy za účelem:
• plnění kupní smlouvy, která je uzavírána na základě Vaší objednávky v našem internetovém obchodě, a informování Vás o něm;
• zajištění Vašich práv v souvislosti s touto smlouvou (jako například vyřizování reklamací).

Vaše osobní údaje dále využíváme za účelem plnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy (například vedení účetnictví) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely:
• interního marketingového zpracování a analýz databáze našich zákazníků s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby;
• zasílání informací o novinkách, akčních nabídkách a jiná obchodní sdělení naší společnosti.

Jak osobní údaje chráníme?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.
Komu dalšímu poskytujeme osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo naši společnost s výjimkou případů, kdy:
• je to potřebné pro plnění kupní smlouvy, zejména pro účely dodání zboží,
• máme Váš výslovný souhlas,
• ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení).

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.
Práva k OÚ
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči naší společnosti můžete uplatnit:
• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
Kontakty
Pharmind Corporation s.r.o.
Litevská 1174/8
100 00 Praha 10
Menu
Zavoláme Vám
© Pharmind Corporation s.r.o. 2020 / All rights reserved