Soutěžte s Frukvikem

Soutěžte s Frukvikem

Princip: Kup si ve školním automatu Happysnack na svou kartičku ovocnou tyčinku Frukvik a vyfoť se s ní!  K fotce můžeš připsat, co ti na Frukvikovi chutná nebo proč se ti líbí. Fotku nám zašli na email soutez@pharmind.cz. Obratem ti zašleme soutěžní číslo. Soutěžní čísla budou zařazena do závěrečného slosování. Výherce náhodně vylosujeme z osudí. Výherci dostanou věcné ceny. Třída žáka, který obsadí první místo, dostane od nás ke dnu dětí 1.6. 2017 zdravý hodnotný balík!

Pravidla soutěže

  1. 1.           Obecná ustanovení

1.1.        Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla marketingové soutěže „Soutěžte s Frukvikem“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Pharmind Corporation s.r.o., Litevská 1174/8, Praha 10, 100 00, (dále jen "Organizátor") ve spolupráci s firmou COME vending s.r.o., Rolnická 1551/146, 747 05 Opava (dále jen "COME")

1.2.        Znění Pravidel je zveřejněno na internetových stránkách www.happysnack.cz a dále je k dispozici pro případné nahlédnutí v sídle Organizátora. V případě jakýchkoliv rozporů ve znění Pravidel je vždy rozhodující znění Pravidel na www.happysnack.cz.

1.3.        Soutěž probíhá v období  1.3.2017 do 31.3.2017 (dále též jen „doba trvání soutěže“).

1.4.        Soutěž probíhá na území České republiky a je určena pouze pro zákazníky společnosti COME, a to v období a za podmínek stanovených těmito Pravidly.

1.5.        Do soutěže mohou být zařazeny pouze fotografie žáka s tyčinkou Frukvik (dále jen „fotky“), kterou si zakoupil v prodejních automatech Happysnack společnosti COME, umístěných  v základních a/nebo středních školách na území České republiky. Do soutěže budou uznány jen fotky, poslané v období  1.3.2017 do 31.3.2017. Toto je možné kontrolovat na základě data zaslání emailu od každého účastníka.

  1. 2.           Průběh soutěže a její principy

2.1.        Účastníkem soutěže se stávají automaticky všichni žáci, v jejichž škole je umístěn školní automat na zdravou svačinku Happysnack, nicméně účast na soutěži je dobrovolná. Do soutěže se mohou přihlásit jednotliví žáci, kteří mají zájem o hodnotné výhry. Tito žáci svůj zájem na soutěži oznamují zasláním fotky nejpozději v poslední den trvání soutěže na email sales@pharmind.cz, s uvedením v předmětu zprávy SOUTĚŽ FRUKVIK. Email musí obsahovat kontaktní údaje – celé jméno, doručovací adresu, telefonní číslo, název školy, název třídy, do které žák chodí. Od Organizátora obdrží účastník soutěže prostřednictvím emailu číslo, které se bude nacházet v osudí, ze kterého bude Organizátor losovat výherce.

2.2.        Principem soutěže je vyfotit se s tyčinkou Frukvik a k fotce napsat proč má účastník rád Frukvika nebo co se mu na něm líbí. Vítěz vyhraje hodnotnou cenu a jeho celá třída balík ovocných tyčinek na den dětí 1.6.2017. 

2.3.        Vyhodnocení soutěže proběhne po datu ukončení soutěže v následujících 10 dnech Organizátorem, kdy dojde k náhodnému vylosování výherců. Poté budou vyhlášeny výsledky soutěže, které budou k dispozici v sídle Organizátora a na internetových stránkách www.happysnack.cz.

2.4.         Výhrami, které mohou účastníci soutěže vyhrát, jsou:

Výhry pro jednotlivce:

      1.           místo – tablet - VisionBook 7Qi 3G Plus GPS

      2.           místo – mp3 přehravač

      3.           místo – sluchátka Philips SHL3060

      4.-5. místo  - Balíček tyčinek (20 ks)

         Výhry pro třídu:

Třída žáka, který obsadí první místo, dostane ke Dni dětí zdravý hodnotný balíček.

2.5.        O výhře bude účastník soutěže informován v následujících dvou týdnech po vyhodnocení soutěže telefonicky či emailem. Pokud bude chtít účastník soutěže převzít výhru, sdělí v rámci kontaktu Organizátorovi požadované údaje pro svou identifikaci a bude mu sdělen termín pro vyzvednutí výhry v budově společnosti Pharmind v Praze, případně po domluvě Organizátor zašle výhry poštou či přepravní společností. V případě, že výherce nebude ochoten sdělit identifikační údaje nebo nebude‐li možné přes snahu Organizátora kontaktovat výherce popř. pokud se výherce nepřihlásí o výhru do 14‐ti dnů od odeslání první výzvy, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry. Výhra pak propadá ve prospěch Organizátora soutěže.

2.6.        Výherce má právo se bez uvedení důvodu vzdát výhry. V takovém případě ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry. Výhra pak propadá ve prospěch Organizátora soutěže.

  1. 3.           Závěrečná ustanovení

3.1.        Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Organizátor si v případě porušení Pravidel soutěže či podezření z porušení Pravidel Soutěže dále vyhrazuje právo neudělit kteroukoli nebo i žádnou z výher. Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

3.2.        Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

3.3.        Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě převzetí jeho výhry mohou být Organizátorem či třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků soutěže Organizátorem a pro marketingové nebo jiné obchodní účely Organizátora. Stejně tak zaslaná fotka může být využita pro marketingové nebo jiné obchodní účely Organizátora.

3.4.        Poskytne‐li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je Organizátor bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem nabízení produktů a služeb účastníkům, a to po dobu neurčitou. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování soutěže (včetně doručení výhry) podílet. Sdělením údajů vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb Organizátora a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, v rámci vyhlášení výsledků soutěže či pro jiné marketingové nebo obchodní účely. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, je si však vědom, že to může mít vliv na případnou nedoručitelnost jeho výhry.

3.5.        Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto Pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

3.6.        Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit Pravidla či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.happysnack.cz nebo www.pharmind.cz . Změna Pravidel nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

                  Datum vydání 1.3.2017                           Pharmind Corporation s.r.o.